900 NE Shady Lane Drive, Kansas City, MO 64118 (816) 436-0880

Publications

Publications


  • Sun, Mar 19th
    (bulletin)

  • Sun, Mar 12th
    (bulletin)

  • Sun, Mar 5th
    (bulletin)

Brought to you by Parishes Online.